Anunt de recrutare si selectie a specialistilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)

 • Anunt de recrutare si selectie a specialistilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)
20.09 – 20.09 2019

Anunt de recrutare si selectie a specialistilor (asistent medical comunitar/mediator sanitar)

Dosarele de inscriere In vederea recrutarii si selectiei specialistilor - asistent medical comunitar si mediator sanitar - grup tinta, care vor face parte din echipa comunitara integrata, In cadrul Proiectului CREAREA ~I IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SARACIEJ st A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/221122607 se depun la coordonatorul judetean al activitatii de asistenta rnedicala cornunitara de la sediul DSP Judeteana/ persoana cu atributii, de coordonare judeteana a activitatii de asistenta rnedicala cornunitara pentru cazurile in care nu este desemnat un coordonator jutetean conform legislatiei specifice.

DENUMIREA POZITIILOR:

DENUMIREA POZITIEI : ASISTENT MEDICAL COMUNITAR

Nivelul pozitiei: executie, membru In echipa comunitara integrata • Scopul principal al pozitiei: acordarea de servicii de asistenta medicala comunitara in scopul imbunatatirii accesului populatiei apartiniind grupurilor vulnerabile, din localitatile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale de calitate, integrate la nivelul cornunitatilor cu servicii ale medicului de familie, al altor furnizori de servicii medicale, cu serviciile sociale si serviciile educationale. • Durata muncii: pe perioada derularii proiectului • Locul de desfasurare a activitatii: UAT/Centrul Comunitar Integrat +teren • DENUMIREA POZITIEI: MEDIA TOR SANITAR • Nivelul pozitiei: executie, membru In echipa cornunitara integrata • Scopul principal al pozitiei: facilitarea accesului persoanelor de etnie rrorna, din localitatile selectate pentru derularea proiectului, la servicii medico-sociale • Durata muncii: pe perioada derularii proiectului • Locul de desfasurare a activitatii: UATICentrul Comunitar Integrat + teren

DESCRIEREA ACTIVITATILOR, RESPONSABILITATILOR CORESPUNZATOARE POZITIILOR:

Atributiile asistentului medical comunitar conform documentului cadru ce contine atributiile, intocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 3241 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, functionarea ~i finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara : a) realizeaza catagrafia populatiei din colectivitatea locala din punctul de vedere al deterrninantilor starii de sanatate si identifica gospodariile cu persoanele vulnerabile si/sau cu rise medicosocial din cadrul comunitatii, cu prioritate copiii, gravidele, lauzele si femeile de varsta fertila; b) identifies persoanele neinscrise pe listele medicilor de familie si sprijina inscrierea acestora pe listele medicilor de familie; c) sernnaleaza medicului de familie persoanele vulnerabile din punct de vedere medical ~i social care necesita acces la servicii de sanatate preventive sau curative ~i asigura sau faciliteaza accesul persoanelor care traiesc in saracie sau excluziune sociala la serviciile medicale necesare, conform cornpetentelor profesionale; d) participa in cornunitatile in care activeaza la implementarea programelor nationale de sanatate, precum si la implementarea programelor si actiunilor de sanatate publica judetene sau locale pe teritoriul colectivitatii locale, adresate cu precadere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social sau economic; e) furnizeaza servicii de sanatate preventive si de promovare a comportamentelor favorabile sanatatii copiilor, gravidelor si lauzelor, cu precadere celor provenind din familii sau grupuri vulnerabile, in limita cornpetentelor profesionale; f) furnizeaza servicii medicale de profilaxie prirnara, secundara ~i tertiara membrilor comunitatii, in special persoanelor care traiesc in saracie sau excluziune socials, in limita competentelor profesionale; g) informeaza, educa ~i constientizeaza membrii colectivitatii locale cu privire la mentinerea unui stil de viata sanatos si implementeaza sesiuni de educatie pentru sanatate de grup, pentru promovarea unui stil de viata sanatos impreuna cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sanatatii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru aspectele ce tin de sanatatea mintala, impreuna cu personalul din cadrul centre lor de sanatate mintala; h) administreaza tratamente, in limita competenteior profesionale, conform prescriptiei medicului de familie sau a medicului specialist, cu respectarea procedurii de manipulare a deseurilor medicale, respectiv depozitarea deseurilor medicale rezultate din administrarea tratamentelor prescrise de medic; lin evidenta administrarii manevrelor terapeutice, in limita competentelor profesionale; i) anunta imediat medicul de familie sau serviciul judetean de ambulanta, respectiv Serviciul de Arnbulanta Bucuresti-Ilfov, atunci cand identifica in teren un membru al cornunitatii aflat intr-o stare medicala de urgenta; j) identifica persoanele, cu precadere copiii diagnosticati cu boli pentru care se tine 0 evidenta speciala, respectiv TBC, prematuri, anemici, boli rare etc., si Ie indrurna sau Ie insotesc, dupa caz, la medicul de familie si/sau serviciile de sanatate de specialitate; k) supravegheaza 'in mod activ bolnavii din evidentele speciale - TBC, prematuri, anemici, boli rare etc. _ si participa la administrarea tratamentului strict supravegheat al acestora, 'in limita cornpetentelor profesionale; I) realizeaza managementul de caz 'in cazul bolnavilor cu boli rare, 'in limita cornpetentelor profesionale, conform modelului de management de caz, adoptat prin ordin al ministrului sanatalii; m) supravegheaza tratamentul pacientilor cu tuberculoza si participa la administrarea tratamentului strict supravegheat (DOT/TSS) al acestora, 'in limita cornpetentelor profesionale; n) pentru pacientii cu tulburari psihice contribuie la realizarea managementului de caz organizat de centrele de sanatate mintala din aria adrninistrativ-teritoriala, ca parte a echipei terapeutice, in limita competentelor; identifica persoanele cu eventuale afectiuni psihice din aria adrninistrativ-teritoriala, Ie informeaza pe acestea, precum si familiile acestora asupra serviciilor medicale specializate de sanatate mintala disponibile si monitorizeaza accesarea acestor servicii; notifica imediat serviciile de urgenta (ambulanta, politic) si centrul de sanatate rnintala 'in situatia 'in care identifica beneficiari aflati in situatii de urgenta psihiatrica; monitorizeaza pacientii obligati la tratament prin hotarari ale instantelor de judecata, potrivit prevederilor art. 109 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare ~i notifica centrele de sanatate rnintala si organele de politic locale si judetene in legatura cu pacientii noncomplianti; o) identifica si notifica autoritatilor competente cazurile de violenta dornestica, cazurile de abuz, alte situatii care necesita interventia altor servicii decat cele care sunt de cornpetenta asistentei medicale comunitare; p) participa la aplicarea masurilor de prevenire ~i combatere a eventualelor focare de infectii; q) in localitatile lara medic de familie ~i/sau personal medical din cadrul asistentei medicale ~colare efectueaza triajul epidemiologic in unitatile scolare la solicitarea directiilor de sanatate publica judetene, in limita competentelor profesionale; r) identifica, evalueaza si monitorizeaza riscurile de sanatate publica din comunitate si participa la monitorizarea interventiei si evaluarea impactului, din perspectiva medicala si a serviciilor de sanatate; s) intocmesc evidentele necesare si cornpleteaza documentele utilizate in exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv registre, fise de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente necesare sau solicitate ~iconforme atributiilor specifice activitatilor desfasurate; s) elaboreaza raportarile curente si rapoartele de activitate, in conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sanatatii, si raporteaza activitatea in aplicatia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidentialitatii datelor personale si a diagnosticului medical al beneficiarilor; t) desfasoara activitatea in sistem integrat, prin aplicarea managementului de caz, cu ceilalti profesionisti din comunitate: asistentul socialltehnicianul In asistenta sociala, consilierul scolar si/sau mediatorul scolar, pentru gestionarea integrata a problemelor medicosocioeducationale ale persoanelor vulnerabile, ~i Iucreaza in echipa cu moasa si/sau mediatorul sanitar, acolo unde este cazul; t) participa la realizarea planului comun de interventie al echipei comunitare integrate/planului de servicii, conform legislatiei in vigoare, din perspectiva serviciilor de sanatate, si coordoneaza implementarea interventiilor integrate daca prioritatea de interventie este medicala si de acces la serviciile de sanatate; participa la monitorizarea interventiei ~i evaluarea impactului asupra beneficiarului, din perspectiva medicala si a serviciilor de sanatate; u) colaboreaza cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte ~i actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile/aflate in rise din punct de vedere medical, economic sau social; v) realizeaza alte activitati, servicii si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii ~i persoanelor din comunitate apartinand grupurilor vulnerabile/aflate in rise, in limita competentelor profesionale.

Atributiile mediatorului sanitar conform documentului cadru, intocmit cu respectarea prevederilor HG nr. 3241 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara:

a) realizeaza catagrafia populatiei din comunitatea deservita, precum comunitatile de etnie rorna, cu prioritate copiii, gravidele, lauzele si femeile de varsta fertila; b) faciliteaza accesul acestora la servicii de sanatate, la masuri si actiuni de asistenta sociala si alte masuri de protectie sociala ~i servicii integrate adecvate nevoilor identificate; c) identifica membrii de etnie roma din comunitate neinscri~i pe listele medicilor de familie ~i sprijina inscrierea acestora, inclusiv cu sprijinul serviciului public de asistenta sociala; d) semnaleaza medicului de familie persoanele care necesita acces la servicii de sanatate preventive sau curative ~iasigura sau faciliteaza accesul acestora la serviciile medicale necesare; e) in colectivitatile locale in care activeaza participa la implementarea programelor nationale de sanatate pe teritoriul administrativ respectiv, adresate cu precadere persoanelor vulnerabile din punct de vedere medical, social si economic, impreuna cu asistentul medical comunitar si/sau moasa si cu personalul de specialitate din cadrul directiilor de sanatate publice judetene; f) sprijina personalul medical care activeaza In unitatile de Invatamant in procesul de monitorizare a starii de sanatate a elevilor prin facilitarea cornunicarii dintre cadrele medicale scolare si parinti; g) explica avantajele igienei personale, a locuintei, a surselor de apa si a sanitatiei, prornoveaza masurile de igiena dispuse de autoritatile competente; h) inforrneaza membrii colectivitatii locale cu privire la mentinerea unui stil de viata sanatos si organizeaza sesiuni de educatie pentru sanatate de grup, pentru promovarea unui stil de viata sanatos, impreuna cu asistentul medical comunitar si/sau moasa si cu personalul din cadrul serviciului de promovare a sanatalii din cadrul directiilor de sanatate publica judetene ~i a municipiului Bucuresti; i) participa, prin facilitarea comunicarii, impreuna cu asistentul medical comunitar, la depistarea activa a cazurilor de tuberculoza si a altor boli transmisibile, sub indrumarea medicului de familie sau a cadrelor medicale din cadrul directiei de sanatate publica sau al dispensarului de pneumoftiziologie; j) insotesc cadrele medico-sanitare In activitatile legate de prevenirea sau controlul situatiilor epidemice, facilitand implementarea masurilor adecvate, si explica membrilor colectivitatii locale rolul si scopul rnasurilor de urmarit; k) faciliteaza acordarea primului ajutor, prin anuntarea asistentului medical comunitar, rnoasei, personalului cabinetului/cabinetelor medicului de familie, cadrelor medicale/serviciului de ambulanta, si insotesc in colectivitatea locala echipele care acorda asistenta medicala de urgenta; I) faciliteaza comunicarea dintre autoritatile publice locale si comunitatea din care fac parte si comunicarea dintre membrii cornunitatii si personalul medicosocial care deserveste comunitatea; m) intocmesc evidentele necesare ~i cornpleteaza documentele utilizate In exercitarea atributiilor de serviciu, respectiv registre, fi~e de planificare a vizitelor la domiciliu, alte documente solicitate, conform atribuliilor; 11) elaboreaza raportarile curente ~i rapoartele de activitate, In conformitate cu sistemul de raportare definit de Ministerul Sanatatii, ~i raporteaza activitatea in aplicatia on-line AMCMSR.gov.ro, cu respectarea confidentialitatii datelor personale ~i a diagnosticului medical al beneficiarilor; 0) desIa~oara activitatea In sistem integrat cu asistentul medical comunitar, moa~a, asistentul social/tehnicianul In asistenta sociala, consilierul ~colar ~ilsau mediatorul ~colar pentru gestionarea integrata a problemelor medicosocioeducationale ale persoanelor vulnerabile; p) participa la realizarea planului comun de interventie a echipei comunitare integrate, din perspectiva serviciilor de mediere sanitara din cadrul serviciilor de asistenta medicala comunitara; q) colaboreaza cu alte institutii si organizatii, inclusiv cu organizatiile neguvernamentale, pentru realizarea de programe, proiecte ~i actiuni care se adreseaza persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie rorna; r) realizeaza alte activitati si actiuni de sanatate publica adaptate nevoilor specifice ale comunitatii si persoanelor sau grupurilor vulnerabile de etnie roma; s) colaboreaza cu asistentul medical comunitar, asistentul socialltehnicianul in asistenta sociala, moasa, cadrele didactice din unitatile scolare din unitatea/subdiviziunea administrativ-teritoriala

CONDITII GENERALE PENTRU OCUPAREA POZITIILOR DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR SI MEDIATOR SANITAR

Pentru inscriere, persoanele interesate pentru ocuparea pozitiei de asistent medical comunitar ~i de mediator sanitar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale: a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b) cunoaste limba rornana, scris si vorbit; c) are varsta minima reglementata de prevederile legale; d) are capacitate deplina de exercitiu; e) are 0 stare de sanatate corespunzatoare pozitiei pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f) indeplineste conditiile de studii g) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, a unei infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul, a unei infractiuni care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZITIEI DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

a) pentru asistentul medical comunitar: absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau invatamant universitar in specializarea "asistenta rnedicala" sau in specializarea "moasa"; b) cunostinte de operare pe calculator: nivel minim.

CONDITII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POZITIEI DE MEDIATOR SANITAR:

 1. studii minime obligatorii conform legislatiei 'invigoare ;
 2. cunostinte de operare pe calculator: nivel minim;
 3. absolvent al cursurilor de formare profesionala cu certificat de calificare 'in ocupatia de mediator; sanitar, conform legislatiei 'in vigoare.

DOCUMENTE NECESARE iNSCRIERII iN GRUPUL TINTA:

In vederea inscrierii, persoanele interesate vor depune la sediul DSP-urilor judetene un dosar, care va cuprinde urmatoarele documente:

PENTRU POZITIA DE ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:

In vederea inscrierii, 'in termen de lOde zile lucratoare de la data publicarii anuntului, persoanele interesate depun, la Directia de Sanatate Publica a judetului, un dosar, care va contine 'in mod obligatoriu:

 1. cerere de inscriere prevazut in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagina;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de nastere, copia certificatului de casatorie (dupa caz, hotarare judecatoreasca de divort);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 5. copia Certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor ~i Asistentilor Medicali din Romania, in termen de valabilitate sau adeverinta de inscriere In Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania, dupa caz;
 6. copia avizului anual pentru autorizarea exercitarii profesiei, in termen de valabilitate;
 7. copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si/sau in specialitatea studiilor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea pozitiei (ex.adeverinte privind vechimea in munca si In specialitatea studiilor, contracte de rnunca, fise de post, recornandari, etc);
 8. adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de catre medicul de familie al candidatului;
 9. eazierul judiciar valabil - original;
 10. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu mai este inscris In nici un program/proiect din care este finantat/subventionat; In situatia In care persoana care depune documentatia mai este lnscrisa intr-un astfel de program/proiect va mentiona acest aspect in declaratie, precum si faptul ca in situatia selectarii si in acest proiect, i~i va asuma obligatia ca, in termen de 10 zile de la data cornunicarii admiterii sale in cadrul proiectului, va renunta la programullproiectul anterior; in original;

Actele prevazute la punctele 3, 4, 5, 6 si 7 vor fi prezentate in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizeaza de catre reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Judeteana - coordonatorul activitatii de asistenta medicala comunitare/ persoana cu atributii de coordonare judeteana a activitatii de asistenta rnedicala comunitara pentru cazurile in care nu e desemnat un coordonator judetean

PENTRU POZITIA DE MEDIATOR SANITAR:

In vederea inscrierii, in termen de 10 de zife lucratoare de la data publicarii anuntului, persoanele interesate depun, la Directia de Sanatate Publica a judetului, un dosar, care va contine in mod obligatoriu:

 1. cererea de inscriere prevazuta in anexa nr.2 la prezenta Metodologie;
 2. curriculum vitae, semnat pe fiecare pagina;
 3. copia actului de identitate; copia certificatului de nastere, copia certificatului de casatorie (dupa caz, hotarare judecatoreasca de divert);
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor ~i altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 5. copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si/sau In specialitatea studiifor, respectiv care sa ateste experienta profesionala specifica necesara pentru ocuparea pozitiei (ex.adeverinte privind vechimea in munca si in specialitatea studiilor, contracte de munca, fise de post, recornandari, etc);
 6. adeverinta care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu eel mult 6 luni anterior depunerii dosarului de catre medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar - original;
 8. declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu mai este inscris in niciun program/proiect din care este finantat/subventionat; in situatia In care persoana care depune documentatia mai este inscrisa intr-un astfel de program/proiect va mentiona acest aspect in declaratie, precum ~i faptul ca in situatia selectarii ~i in acest proiect, I~i va asuma obligatia ca, In termen de 10 zile de la data comunicarii admiterii sale in cadrul proiectului, va renunta la programullproiectul anterior; in original;
 9. certificat de calificare In ocupatia de mediator sanitar conform legislatiei in vigoare, in copie;
 10. adeverinta din care sa rezulte ca la nivelul localitatii din proiect pentru care depune dosarul exista comunitate de etnie rorna conform art.4 lit. b) din HG 459/2010 privind aprobarea standardului de cost/an pentru servicii acordate in unitatile de asistenta medico-sociale si a unor normative privind personalul din unitatile de asistenta medico-sociala si personalul care desfasoara activitati de asistenta medicala comunitara.

Actele prevazute la punctele 3, 4, 5 si 9 vor fi prezentate in original In vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Conformitatea cu originalul se realizeaza de catre reprezentantul Directiei de Sanatate Publica Judeteana - coordonatorul activitatii de asistenta medicala comunitara.

CALENDAR PROCEDURA DE RECRUTARE SI SELECTIE:

PUBLICITATE: 6 august 2019

DEPUNERE DOSARE la COORDONATORUL JUDETEAN AL ACTIVITATII DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITAM DE LA NIVELUL DSP-urilor/ PERSOANA CU A TRIBUTII DE COORDONARE JUDETEANA A ACTIVITA TIl DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITAM PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNAT UN COORDONATORUL JUDETEAN LA MINISTERUL SANA TATII IN A TENTIA COMISIEI DE RECRUT ARE ~I SELECTIE: 6-21 august 2019

DOSARELE SE TRANSMIT DE CATRE COORDONATORUL JUDETEAN AL ACTIVIT ATn DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITAM DE LA NIVELUL DSP-urilor/ PERSOANA CU ATRIBUTII DE COORDONARE JUDETEANA A ACTIVITA Til DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITAM PENTRU CAZURILE IN CARE NU ESTE DESEMNA T UN COORDONATORUL JUDETEAN LA MINISTERUL SANATATII IN ATENTIA COMISIEI DE RECRUTARE SI SELECTIE: 23 august 2019

SECRETARUL COMISIEI PREDA DOSARELE PRESEDINTELUI COMISIEI: 28 august 2019

PROCEDURA DE EVALURAEA DOSARELOR de catre COMISIA DE RECRUTARE SI SELECTIE: 29 august 2019 - 4 septembrie 2019

Cererea de inscriere prevazut in anexa nr. 2 la prezenta Metodologie se pune la dispozitie candidatilor de catre Directia de Sanatate Publica din oficiu, prin publicare pe pagina de internet a acesteia si a Ministerului Sanatatii in format deschis, editabil, in cadrul sectiunii dedicate publicitatii recrutarii.