Legislație specifică domeniului educației și formării profesionale din România

  • Legislație specifică domeniului educației și formării profesionale din România

Legislație specifică domeniului educației și formării profesionale din România

a) Legislație de bază pentru implementarea serviciilor comunitare integrate:

Ordinul comun nr. 393/MMJS/13.03.2017//630/MS/6.06.2017//4236/MEN//27.06.2017 pentru aprobarea protocolului de colaborare în vederea implementarii serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei

b) Documente strategice:

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020;

Programul Național de Reformă 2017;

Programul Național de Reformă 2018;

Strategia națională de învățare pe tot parcursul vieții, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 418/2015;

Strategia educației și formării profesionale din România pentru perioada 2016 – 2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.317/2016;

Strategia națională pentru învățământ terțiar 2015 – 2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 565/2015;

Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 417/2015;

Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.18/2015;

Strategia naţională pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului pentru perioada 2014 - 2020 şi Planul operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale pentru protecţia şi promovarea drepturilor copilului 2014 – 2016, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1113/2014;

Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.655/2016;

Strategia națională în domeniul politicii de tineret 2015 – 2020;

Strategia națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 877/2018;

c) Legislație specifică în domeniul educației

Legea Educației Naționale, Legea nr. 1/ 2011, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 272/2004 Republicată, privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educație și sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist și cu tulburări de sănătate mintală asociate, modificată şi completată prin Legea nr.200/2013.

Hotărârea de Guvern nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat;

Hotărârea de Guvern nr. 564 din 4 august 2017, privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea de Guvern nr. 49 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

Hotărârea de Guvern nr. 691 din 19 august 2015 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;

Hotărârea de Guvern nr. 598/2017 din 23 august 2017 pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă;

Ordinul comun MMFPSPV, MS, MENCS nr. 1985/1305/5805/2016 din 4 octombrie 2016, privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul comun MS, MENCS, MMFPSPV, CNAS nr. 968/5194/1945/714/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate;

Ordinul ministrului educației națioanle și cerectării științifice nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei – cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1539 din 19 iulie 2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar;

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5555 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea centrelor judeţene/al municipiului Bucureşti de resurse şi asistenţă educaţională, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.5573 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5574 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 1539/2007 privind normele de încadrare și de activitate ale mediatorului școlar, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul ministrului educației naționale nr.3622/2018 privind aprobarea planurile – cadru pentru învățământul special preșcolar, primar și gimnazial;

Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea segregării școlare în unitățile de învățământ preuniversitar;

Ordinul ministrului educației naționale nr. 3480/26.03.2018 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat;

Ordinul comun MEN, MMJS nr. 3894/823/2019 din 15 aprilie 2019 pentru aprobarea Instrucţiunilor specifice privind acreditarea şi evaluarea periodică a centrelor comunitare de învăţare permanentă.

d) Legislație specifică în domeniul calificărilor și formării profesionale

• Legislație națională

Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România;

Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;

Ordinul nr. 4007/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 11.06.2019;

Ordinul nr. 3770/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora;

Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România;

Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupațional.

Ordinul nr. 3629 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, cu modificările și completările ulterioare;

Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din Educaţie (RNCPE);

Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.

Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.

Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).

• Legislație internațională

Recomandarea Consiliului din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții;

Recomandarea Consiliului din 20 noiembrie 2017 privind monitorizarea parcursului profesional al absolvenților (2017/C 423/01);

Recomandarea Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2017/C 189/03);

Recomandarea Consiliului din 19 decembrie 2016 privind parcursurile de actualizare a competențelor: noi oportunități pentru adulți (2016/C 484/01);

Recomandarea Consiliului din 12 iulie 2016 privind Programul național de reformă al României pentru 2016 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2016 (2016/C 299/18);

Recomandarea Consiliului din 14 iulie 2015 privind Programul național de reformă al României pentru 2015 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2015 (2015/C 272/01);

Recomandarea Consiliului din 8 iulie 2014 privind Programul național de reformă al României pentru 2014 și care include un aviz al Consiliului privind Programul de convergență al României pentru 2014;

Recomandarea Consiliului din 20 decembrie 2012 privind validarea învățării non-formale și informale (2012/C 398/01);

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 18 iunie 2009 privind stabilirea unui cadru european de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (2009/C 155/01);

Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții (2008/C 111/01);

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii;

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind o nouă agendă a UE pentru învățământul superior (2017);

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă pentru competențe în Europa. Să lucrăm împreună pentru consolidarea capitalului uman, a capacității de inserție profesională și a competitivității (2016);

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Regândirea educației: investiții în competențe pentru rezultate socio-economice mai bune; Strasbourg, 20.11.2012;

Comunicarea Comisiei – EUROPA 2020, O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, ecologică și favorabilă incluziunii (03.03.2010);

Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011/C 372/01);

Concluziile Consiliului din 12 mai 2009 privind un cadru strategic pentru cooperarea europeană in domeniul educației și formării profesionale (ET 2020).