Despre

De Ce Acest Proiect?

Nivelul scăzut de educație, accesul redus la servicii sociale de calitate, la programe de educație informală și la servicii de consiliere școlară și orientare în carieră, la servicii medicale de adecvate nevoilor reale, toate aceste cauze, combinate cu altele care aparțin domeniilor asistenței sociale, sănătate, ocupare, locuire etc., se constituie în vulnerabilități multiple care generează sărăcie și excluziune socială.

Aceste fenomene se influențează reciproc, iar o intervenție unidirecțională nu este suficientă și nu poate rezolva multitudinea de probleme care se nasc și persistă în cadrul comunităților dezavantajate.

Proiectului Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, finanțat din Programul Operațional Capital Uman, POCU/375/4/22/122607 își propune crearea unui mecanism de servicii integrate la nivel local, cu intervenție în ariile considerate relevante în procesul de combatere a excluziunii sociale și a sărăciei și anume participarea socială și accesul la drepturi și resurse, sănătate, educație, ocupare, locuire și obținerea documentelor de identitate.

Care Sunt Instituțiile Implicate?

Ministerul Muncii și Justiției Sociale (MMJS), în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) și Ministerul Sănătății (MS) dețin pârghii specifice de intervenție, resurse umane și expertiză care pot fi reunite și valorificate prin crearea unor mecanisme de intervenție integrată.

Proiectul își propune să implice în tot acest demers, atât la nivel de colaborare interinstituțională, cât și la nivel consultativ, de validare, și alți factori interesați la nivel local, cum ar fi: administrațiile publice locale, agențiile teritoriale de plați și inspecție socială (AJPIS), direcțiile județene de sănătate publică (DSP) și centrele județene de resurse si de asistență educațională (CJRAE) etc., astfel încât toți să devină activi în procesul de implementare a acestui tip de intervenție integrată.

Unde Se Va Derula Proiectul?

Pornind de la unele dintre cele mai vulnerabile comunități cuprinse în Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate și al Dezvoltării Umane Locale din România, Proiectulîși propune să acționeze în 139 de comunități din 40 de județe.

Ce Fel De Activități Se Vor Desfășura În Cadrul Proiectului?

Cuvintele cheie ale acestui Proiect sunt intervenție integrată. De aceea, MMJS, MEN și MS colaborează constant, atât la nivel de management de proiect, cât și la nivelul realizării tuturor activităților, și, implicit, la realizarea rezultatelor.

Dintre activitățile Proiectului, menționăm:

CREAREA UNUI PACHET INTEGRAT
de metodologii, instrumente de lucru și proceduri, care să ghideze și să sprijine membrii echipei comunitare în furnizarea serviciilor comunitare integrate; se va avea în vedere faptul că furnizarea integrată a serviciilor este legată de abordarea sistemica a nevoilor si de corelarea eficienta a acestora cu pachetele de servicii din domenii diferite pentru reducerea suprapunerilor, armonizarea resurselor și crearea unui proces sustenabil de ieșire din starea de sărăcie și integrarea socială și economică. În ceea ce privește intervenția din perspectiva educației, se vor elabora proceduri și instrumente de lucru specifice în scopul realizării unor pachete de servicii de consiliere / mediere școlară, care vor fi discutate și validate în cadrul a opt ateliere de lucru regionale.
VOR FI CREATE 40 DE ECHIPE
UJSS la nivel județean, din care un consilier școlar, care vor avea în principal rol de supervizare, coordonare, suport tehnic și metodologic a echipelor comunitare integrate, precum și rol de monitorizare și raportare. Se vor constitui și pregăti echipele comunitare integrate din care vor face parte, alături de asistenți sociali/tehnicieni de asistență socială, asistenți medicali comunitari; mediatori sanitari și consilieri școlari/ mediatori școlari. Echipele comunitare constituite vor beneficia de un program de formare, care sa facă posibilă cunoașterea și însușirea procedurilor, metodologiilor și instrumentelor de lucru în relație cu îndeplinirea obiectivelor stabilite.
DUPĂ APLICAREA EFECTIVĂ
a procedurilor, metodologiilor și instrumentelor de furnizare integrată a serviciilor comunitare, Proiectul prevede inițierea demersurilor pentru transpunerea în documente cu caracter administrativ și normativ, inclusiv în ceea ce rezultă din implementarea SCI în domeniul consilierii școlare.

Prin obiectivele propuse, activitățile și rezultatele anticipate, Proiectul susține colaborarea între entitățile guvernamentale centrale (MEN, MMJS și MS), dar și între acestea și structurile locale, inclusiv autorități publice, ceea ce oferă premisele asigurării coerenței și bunei coordonări a tuturor intervențiilor integrate în

COMBATEREA EXCLUZIUNII SOCIALE ȘI A SĂRĂCIEI, PRIN PARTICIPAREA SOCIALĂ ȘI ACCESUL LA DREPTURI ȘI RESURSE FUNDAMENTALE.